Сдружение Единен туризъм
Обединен, единен туристически бранш, възползващ се от възможностите, които дават иновациите

Сдружение “Единен Туризъм” (Unified Tourism Association) е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за Юридическите лица с нестопанска цел.

СЕТ (Сдружение Единен Туризъм)  е регистрирано, като местно туристическо сдружение по смисъла на Закона за туризма с заповед Т-РД-17-4/15.01.2020 и притежава Удостоверение N: 0206/15.01.2020 за вписване в Регистър на регистрираните туристически сдружения.

01
Кои сме ние?

Сдружение “Единен Туризъм” е независима неправителствена организация, работеща в посока повишаване на познаваемостта и качеството на туристическите продукти и услуги  в България.

Органи на управление на Сдружение “Единен Туризъм”:
Общо събрание – върховен орган на управление
Управителен съвет – избира се от Общото събрание

Председател на Управителния съвет:  Антон Пенев

02
Какво правим?
  • Участие и разработване на проекти в Туристическия сектор
  • Организиране на обучения, конференции, форуми, бизнес срещи, изложения;
  • Консултиране на фирми и организации;
  • Всяка друга стопанска дейност, която не е забранена със закон и е в свързана с целите на Сдружението

 

03
Крайни цели на СЕТ?
  • Иновации в туризма;
  • Популяризиране на дестинации;
  • Повишаване качеството на туристическия продукт;
  • Повишаване квалификацията на заетите в туристическата индустрия;